5S

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราคือรูปแบบมาตรฐานทางความคิด, ทัศนคติ และปรัชญาในการทำงาน โดยเราเน้นอบรมพนักงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้บริหารให้ยึดมั่นในหลัก 4s ที่เรา เชื่อ และตั้งใจจะส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยประกอบไปด้วย

1. satisfaction หรือความพึงพอใจ ในส่วนนี้ต้องมาเป็นที่ 1 เราไม่ได้แค่ต้องการบริการลูกค้าเพียงเท่านั้น หากเรายังต้องการและไคว่ขว้าเพื่อไปให้ถึงที่นั่งในใจลูกค้า เราต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าเราทำได้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และสร้างความพึงพอใจที่เกินคาดให้กับลูกค้าทุกท่าน

2. service หรือการบริการ เราต้องการสร้างมาตรฐานการบริการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศให้ดีขึ้นในวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ เรามีขั้นตอน, ลำดับ, วิธีการให้บริการที่ต้องเป็นมาตรฐานและต้องเคร่งครัดเพื่อให้เกิดระบบการบริการที่ดี

3. system หรือระบบ ส่วนนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้างให้เกิดความพึงพอใจและการบริการที่ดีที่กล่าวไป 2 ข้อข้างต้น ระบบที่เราใช้จะรวมทุกอย่าง ไม่ว่าระบบฐานข้อมูลลูกค้า, ความชอบที่แตกต่าง, วัฒนธรรมในพื้นที่พักอาศัย, เวลา, การรับประกันผลงาน, ฯลฯ โดยเราจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบทั้งหมดให้ต่อเนื่องและพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราจะเป็นที่ 1 ในใจลูกค้าตลอดไป

4. Secure หรือความปลอดภัย เครื่องปรับอากาศนั้นเกือบทั้งหมดถูกติดตั้งในเคหสถานหรือพื้นที่ที่เป็นส่วนของลูกค้า ดังนั้นเพื่อความสบายใจของลูกค้า พนักงานของเราทุกคนจึงต้องมีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลักขโมยและมีความเป็นสุภาพชน แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือหากเกิดปัญหาอันใดที่สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบของเราสามารถที่จะติดตามตัวให้พนักงาน ที่ปฏิบัติผิดพลาดมารับผิดชอบได้ ดังนั้นพนักงานทุกท่านจะมีประวัติ, สำเนาบัตรประชาชนและที่อยู่ทั้งปัจจุบันและที่อยู่ตามบัตรประชาชนเก็บไว้กับเรา

5. Spick and Span หรือความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในระบบของการจบบริการที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ดังนั้นค่านิยมของเราในส่วนนี้คือการทำความสะอาด จัดระเบียบสถานที่ ภายในเคหะสถานของลูกค้าให้และดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเพื่อส่งมอบงาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Visitors: 35,842